Webinar: Građevno-tehnička regulativa - izabrane teme 2

Webinar: Građevno-tehnička regulativa - izabrane teme 2

Seminar 24.02.2021. godine (srijeda) s početkom u 16,00 h

 1. Vedrana Lovinčić Milovanović: OBVEZE IZVOĐAČA RADOVA U GOSPODARENJU GRAĐEVNIM OTPADOM
  Razmatraju se obaveza izvođača radova u gospodarenju građevnim otpadom sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, Pravilnikom o gospodarenju otpadom, Pravilnikom o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest, te drugim propisima koji se direktno ili indirektno odnose na područje gospodarenja otpadom, a osobito:
  • proizvodnja, sakupljanje i prijevoz otpada, 
  • skladištenje i obrada otpada,
  • sljedivost i nadzor toka otpada,
  • faze životnog vijeka građevine i otpad koji nastaje u pojedinoj fazi,
  • osobe čijom aktivnošću nastaje otpad u gradnji i njihove obveze.
     
 2. Jelena Svibovec: UPORABLJIVOST GRAĐEVNIH PROIZVODA  
  Uporabljivost građevnih proizvoda jedan je od ključnih parametara postizanja projektiranih svojstava građevine i kasnijeg dokazivanja uporabljivosti izgrađene građevine. Stoga se u okviru seminara razmatraju odredbe Zakona o građevnim proizvodima i pratećim propisima, s aspekta značenja odredbi tih akata za projektante, izvođače i nadzorne inženjere.
    
  Obrađuju se teme:
  • osnovna znanja o tržištu EU (RH) – pravila trgovanja građevnim proizvodima,
  • osnovna znanja o tržištu EU (RH) – pravila trgovanja građevnim proizvodima,
  • jezik i pismo dokumentacije o građevnim proizvodima,
  • gradilišni postupci u svrhu dokazivanja uporabljivosti građevnih proizvoda,
  • gradilišni primjeri,
  • analiza i prikaz najčešćih pitanja u vezi primjene propisa o građevnim proizvodima
    
 3. Davorin Oršanić: PRAVA, OBVEZE I STUPNJEVI ODGOVORNOSTI NADZORNOG INŽENJERA S OSVRTOM NA POSEBNOSTI U OBNOVI NAKON POTRESA
  Detaljno razmatranje prava, obveza te upravno-pravne, prekršajne i kaznene odgovornosti nadzornog inženjera prema važećem propisima koji uređuju gradnju građevina i obavljanje poslova povezanih s gradnjom građevina te prekršajne i kaznene postupke u vezi s građenjem. Razmatraju se osobito: 
  • prava nadzornog inženjera prema odredbama propisa koji uređuju područje gradnje,
  • prava i odgovornost nadzornog inženjera kao stručne osobe, od trenutka kada je imenovan nadzornim inženjerom na gradilištu kroz odredbe važećih zakona i podzakonskih akata,
  • obvezne radnje koje je nadzorni inženjer dužan poduzeti prije početka građenja, na početku građenja te po dovršetku izvođenja građevinskih radova,
  • obveze nadzornog inženjera kao stručne osobe arhitektonskog, građevinskog, elektro ili strojarskog smjera,
  • odgovornost nadzornog inženjera s osvrtom na upravno-pravni, prekršajnu i kaznenu odgovornost,
  • posebnosti koje glede prava, obveza i odgovornosti nadzornog inženjera sadrže propisi o obnovi nakon potresa.
    

Cijena savjetovanja: 400 HRK + PDV = 500,00 HRK

Prijava sudionika: putem Internet stranice: http://prijava.hkig.hr

Sudionici webinara ostvaruju 3 akademska sata tehničke regulative u okviru stručnog usavršavanja.

Ukoliko ne želite da ovaj e-newsletter stiže na vašu e-mail adresu, molimo vas da se odjavite.