Prijavite se na korisničke stranice:
Zaboravili ste lozinku?
Dobrodošao, {ime}
ČLANOVI: Pretraži
Prijava
Registracija
LOKACIJA i KONTAKTI
/ HR

Pristupačnost

Disleksija
Kontrast
Poveznice
Razmak teksta
Pokazivač

Spremi postavke

Poništi izmjene

Centar za mirenje

Centar za mirenje pri HKIG

Zakonom o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine, br. 78/15.) odredbom članka 19. propisana je pravna osnova za osnivanje Centra za mirenje pri Komori.

Centar za mirenje Hrvatske komore inženjera građevinarstva pruža usluge rješavanja sporova mirenjem u kojem jedan ili više izmiritelja pomaže strankama - domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama da zaključe nagodbu u građanskim, trgovačkim, radnim i drugim imovinskopravnim sporovima o pravima kojima slobodno raspolažu.

Rad Centra za mirenje uređuje se Pravilnikom o mirenju koji je donijela Skupština Hrvatske komore inženjera građevinarstva 14. studenog 2015. godine.

Centar je neovisan u svom radu.

Centar ima predsjednika i tajnika.

Predsjednik Centra

Predsjednik predstavlja i zastupa Centar, imenuje izmiritelje u slučajevima predviđenim Pravilnikom, prati primjenu općih akata Centra, te priprema i predlaže promjenu tih akata radi njihovog usklađivanja s razvojem zakonodavstva i prakse u tom području, organizira stručne skupove, savjetovanja i stručne razgovore radi promocije Centra i instituta mirenja.

Tajnik Centra

Tajnik Centra obavlja administrativne poslove za rad Centra, brine se za pravilno izvršavanje zaključaka i naloga predsjednika Centra, te obavlja i druge poslove određene ovim Pravilnikom.