Prijavite se na korisničke stranice:
Zaboravili ste lozinku?
Dobrodošao, {ime}
ČLANOVI: Pretraži
Prijava
Registracija
LOKACIJA i KONTAKTI
/ HR

Pristupačnost

Disleksija
Kontrast
Poveznice
Razmak teksta
Pokazivač

Spremi postavke

Poništi izmjene

Stegovni sud Komore

Izvod iz Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva

(Narodne novine, br. 132/2015., 123/2019.)

X. STEGOVNA TIJELA I CENTAR ZA MIRENJE

Stegovni sud i Viši stegovni sud

Članak 53.

U stegovnim predmetima protiv članova Komore u prvom stupnju odlučuje Stegovni sud Komore, a u drugom stupnju Viši stegovni sud Komore.

Stegovni sud Komore odlučuje u vijeću od tri suca, a Viši stegovni sud Komore u vijeću od pet sudaca. Predsjednik vijeća mora biti iz reda sudaca redovnih sudova, imenovanih na Listi sudaca Stegovnog i Višeg stegovnog suda.

Listu sudaca Stegovnog i Višeg stegovnog suda na prijedlog Upravnog odbora utvrđuje Skupština.

Stegovna odgovornost i stegovne mjere

Članak 54.

Za težu i lakšu povredu dužnosti i ugleda članovi Komore odgovaraju u skladu sa Zakonom, Kodeksom strukovne etike, i ovim Statutom.

Za teže i lakše povrede dužnosti i ugleda člana Komore, izriču se stegovne mjere određene Zakonom.

Pokretanje stegovnog postupka

Članak 55.

Stegovni postupak po službenoj dužnosti pokreće stegovni tužitelj.

Stegovna djela, pokretanje stegovnog postupka, postupak pred stegovnim sudom, uvjeti odgovornosti, stegovne mjere te druga pitanja vezana za rad stegovnih tijela koja nisu uređena Zakonom i ovim Statutom, uredit će se općim aktom koji donosi Skupština.