Prijavite se na korisničke stranice:
Zaboravili ste lozinku?
Dobrodošao, {ime}
ČLANOVI: Pretraži
Prijava
Registracija
LOKACIJA i KONTAKTI
/ HR

Pristupačnost

Disleksija
Kontrast
Poveznice
Razmak teksta
Pokazivač

Spremi postavke

Poništi izmjene

Stegovni sud Komore

Izvod iz Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju

(Narodne novine, br. 78/2015., 114/2018., 110/2019.)

Stegovni sud i Viši stegovni sud

Članak 17.

(1) U stegovnim predmetima protiv članova Komore u prvom stupnju odlučuje Stegovni sud Komore, a u drugom stupnju Viši stegovni sud Komore.

(2) Suce Stegovnog suda, Višega stegovnog suda te stegovnog tužitelja i zamjenike (u daljnjem tekstu: stegovna tijela) imenuje Skupština Komore na prijedlog Upravnog odbora Komore. Imenovani na funkcije u stegovna tijela ne mogu obavljati druge funkcije u tijelima Komore.

(3) Stegovna djela, pokretanje stegovnog postupka, postupak pred stegovnim sudom, uvjeti odgovornosti, stegovne mjere te ostala pitanja vezana za rad stegovnih tijela uređuju se statutom Komore i pravilnikom koje donosi Skupština Komore.

(4) Stegovna tijela su u svom radu nezavisna i samostalna u odlučivanju.

Članak 18.

(1) Stegovni sud odlučuje u vijeću od tri suca, a Viši stegovni sud odlučuje u vijeću od pet sudaca.

(2) Predsjednik vijeća Stegovnog suda i Višeg stegovnog suda mora biti iz reda sudaca redovnih sudova, imenovanih na listu sudaca Stegovnog suda i Višeg stegovnog suda Komore.

IX. STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA KOMORE

Stegovna djela

Članak 45.

(1) Članovi Komore odgovaraju za teže i lakše povrede dužnosti i ugleda arhitekata, odnosno inženjera pred stegovnim tijelima Komore.

(2) Teža povreda je svako narušavanje dužnosti i ugleda arhitekata ili inženjera i povreda načela i pravila utvrđenih statutom i Kodeksom strukovne etike, koje ima teže značenje s obzirom na važnost ugroženog dobra, prirodu povrijeđene dužnosti, visinu materijalne štete ili druge posljedice te s obzirom na okolnosti pod kojima je radnja izvršena ili propuštena.

(3) Lakša povreda je narušavanje dužnosti i ugleda i povreda Kodeksa strukovne etike manjeg značenja te druge povrede dužnosti propisane propisima iz područja prostornog uređenja i gradnje koje su manjeg značenja.

(4) Neispunjavanje obveze stručnog usavršavanja člana Komore za prethodno razdoblje smatra se lakšom povredom i kažnjava najstrožom stegovnom mjerom za lakše povrede.

Stegovne mjere

Članak 46.

(1) Za teže povrede dužnosti i ugleda arhitekata, odnosno inženjera može se članu Komore statutom Komore odrediti stegovna mjera:

  • ukor
  • novčana kazna u iznosu od 5000,00 do 50.000,00 kuna
  • zabrana obavljanja poslova u trajanju od jednog mjeseca do tri godine
  • prestanak članstva u Komori ili
  • brisanje iz evidencije.

(2) Za lakše povrede dužnosti i ugleda arhitekata, odnosno inženjera može se članu Komore statutom Komore odrediti stegovna mjera:

  • opomena ili
  • novčana kazna u iznosu od 500,00 do 5000,00 kuna.

(3) U slučaju izricanja stegovne mjere zabrane obavljanja poslova nadležno tijelo Komore će po službenoj dužnosti istu upisati u odgovarajući imenik.

(4) Članovi Komore kojima je izrečena stegovna mjera zabrane obavljanja poslova dužni su u roku od osam dana od dana pravomoćnosti odluke kojom je takva mjera izrečena vratiti pečat, iskaznicu i poslovnu karticu s potpisnim i identifikacijskim certifikatom, koji se pohranjuju u Komori za vrijeme trajanja stegovne mjere.

Članak 47.

Iznos novčane kazne i iznos troškova stegovnog postupka uplaćuje se u korist proračuna Komore.

Pokretanje stegovnoga postupka

Članak 48.

(1) Stegovni postupak pokreće po službenoj dužnosti stegovno tijelo određeno statutom Komore.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako je prijavitelj Ministarstvo ili upravno tijelo velikoga grada, Grada Zagreba ili županije nadležno za upravne poslove graditeljstva ili prostornoga uređenja, stegovni postupak pokreće se bez prethodnog postupka pred stegovnim tužiteljem.

Pravo žalbe

Članak 49.

(1) Pravo žalbe u stegovnom postupku protiv presude Stegovnog suda za povrede dužnosti i ugleda članova Komore ima stranka kojoj je izrečena stegovna mjera i stegovni tužitelj.

(2) Žalba se podnosi Stegovnom sudu ili Višem stegovnom sudu Komore, a o njoj odlučuje Viši stegovni sud.

Primjena zakona

Članak 50.

U stegovnom postupku protiv člana Komore, na pitanja materijalnopravne i procesnopravne naravi koja nisu uređena ovim Zakonom, statutom Komore i pravilnikom, na odgovarajući način primjenjuju se odredbe kaznenog, materijalnog i procesnog zakonodavstva.

Ovršnost novčanih kazni

Članak 51.

Pravomoćna odluka stegovnih tijela Komore kojom je izrečena novčana kazna i/ili kojom je stranka u postupku obvezana snositi trošak stegovnog postupka predstavlja ovršnu ispravu temeljem koje Komora može tražiti prisilnu ovrhu.

Pokretanje upravnog spora

Članak 52.

Protiv odluke Višeg stegovnog suda Komore može se pokrenuti upravni spor.

Zastara

Članak 53.

(1) Pravo pokretanja stegovnog postupka za teže povrede dužnosti i ugleda člana Komore zastarijeva nakon četiri godine, a za lakše povrede nakon dvije godine od dana počinjene povrede.

(2) Ovrha stegovne mjere zastarijeva za tri godine od dana pravomoćnosti odluke kojom je izrečena stegovna mjera ili od dana isteka roka za koji je ovrha, odnosno izvršenje stegovne mjere odgođeno.